Меню
Кошница
Обработката и изпращането на поръчките може да отнеме до 3 работни дни!

Политика за поверителност

Кои сме ние?

 

Би Ел Агро АД , ЕИК 831563517, („Дружеството“, „Ние“) е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (ОРЗД, Регламент) и приложимото законодателство. Ние се стремим да спазваме най-високите приложими стандарти и установени добри практики при обработването на лични данни. Компетентният водещ надзорен орган по отношение на защитата на личните данни, обработвани от Би Ел Агро АД, е Комисията за защита на личните данни на Република България.


Настоящата Политика има за цел да Ви запознае с вида информация, която събираме за Вас в качеството Ви на наши клиенти, партньори и контрагенти, целите за които тя се използва, основанието за нейното събиране и обработване, условията за нейното съхранение във всяка една форма - устна, писмена или електронна, както и мерките за сигурност, приложени от Дружеството по отношение на Вашите лични данни.

 

Как да се свържете с нас?

 

Ако имате въпроси относно тази Политика, искате да упражните някое от Вашите права, посочени в секцията „Вашите права“ по-долу, или имате съмнения, че е възможно Вашите лични данни да се обработват в нарушение на Регламента или изразените от Вас предпочитания / съгласия, можете да се свържете с нас на следните контакти:

 

Би Ел Агро АД

ЕИК 831563517

София, бул. Симеоновско шосе 36Б

Телефон: 02 952 37 05

Електронна поща: office@bielagro.com

 

Какви са принципите за обработване на личните данни?


При обработване на лични данни, Дружеството спазва стриктно следните принципи:

 

  • Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин;
  • Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се  обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;
  • Личните данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;
  • Личните данни са точни и при необходимост поддържани в актуален вид;
  • Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни;
  • Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

Какво са лични данни и понятията, свързани с тях?

 

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Специални категории лични данни“ са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице;

„Субект на данни“ означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Администратор“ на лични данни е физическо или юридическо лице, държавен орган или орган на местно самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на личните данни;

„Обработващ“ на лични данни е физическо или юридическо лице, държавен орган или орган на местно самоуправление, който обработва лични данни от името на администратора на лични данни. Отношенията между администратора и обработващия лични данни се уреждат с нормативен акт, писмен договор или с друг акт на администратора, в който се определя обемът на задълженията, възложени от администратора на обработващия данните;

„Обработване“ е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни, независимо дали с автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване

„Трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

Профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

„Нарушение на сигурността на лични данни“ означава действие / обстоятелство, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

„Приложимо законодателство” означава законодателство на Европейския съюз и на Република България, което е относимо към защитата на личните данни (Закон за защита на личните данни, ЗЗЛД и др.);

„Регламент (ЕС) 2016/679“ означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), обнародван в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г.

 

Как събираме и получаваме информация за Вас?

 

Би Ел Агро АД обработва основно лични данни, които Вие ни предоставяте доброволно, например, в хода на изпълнение на договори/поръчки във връзка с дейността ни като търговец на изделия за напоителни системи за България, регистрация за участие в организирани от нас игри / томболи / кампании, посещение и регистрация на нашите уеб сайтове, изпращане на искания / запитвания и др.

 

Също така можем да получим информация, съдържаща Ваши лични данни, от нашите настоящи или потенциални бизнес партньори, доставчици и посредници във веригата на доставки или от публични регистри, както и от други лица във връзка с организирани от нас игри / томболи / кампании.

 

Каква информация събираме за Вас?

 

Представители, лица за контакт и служители на клиенти, партньори и доставчици на Би Ел Агро АД: обичайно ние получаваме Вашите лични от Вашия работодател или от Вас лично, когато е необходимо да подготвим, сключим или изпълним договор с него или да встъпваме в търговски отношения. Например, възможно е Вие да сте посочен като законен представител или лице за контакт в договор или в търговска кореспонденция във връзка със сключване, изпълнение или прекратяване на договор, отправяне на оферта, разрешаване на възникнали търговски спорове и други подобни. Ние обработваме тези данни, за да изпълним своите договорни и законови задължения, както и на основание Вашето доброволно дадено съгласие при осъществяване на връзка с нас.

 

Посетители на сайта: https://www.bielagro.com и други уеб сайтове, които ние можем да поддържаме

 

Информацията, която събираме за Вас на нашия уебсайт зависи обичайно от целта на посещението Ви и функционалността, която ползвате. Повечето от функционалностите нямат изискване за регистрация, позволявайки Ви да посещавате нашия уебсайт, без ние да можем да Ви идентифицираме. Въпреки това, някои функционалности изискват да ни предоставите лични данни, например, нашата форма за контакт. В тези случаи изискваната информация би включвала, но не само: име, пощенски код, имейл адрес, телефонен номер, адрес, име на компания, неин статус (супермаркет, индустриални клиенти, занаятчии, хранителни услуги).

 

Ние събираме тази информация на основание Вашето съгласие за предоставянето й и с цел да Ви доставим демонстрация на наш продукт или да отговорим на Ваше запитване по отношение на предлаганите от нас продукти. В зависимост от попълнената от Вас информация е възможно, същата да бъда обработвана за установяваме и упражняваме на права във връзка с потенциален или възникнал спор с Вас, произтичащ от направени рекламации, претенции или оплаквания.

 

При посещение на нашия уебсайт ние събираме информация относно Вашия IP адрес и бисквитки, с цел определяне посещаемостта на нашия уебсайт и подобряване на обслужването. За да постигнем тази цел, когато влизате в нашия уебсайт, ще бъдете помолени да предоставите или откажете да предоставите Вашето съгласие да запазваме бисквитки (cookies) на Вашето устройство. За повече информация можете да намерите в нашата Cookie policy

 

Участници в игри / томболи / кампании, провеждани на нашите сайтове, Facebook и Instagram профили. При желание от Ваша страна да участвате в игри (включително чрез поставяне на коментар от Ваша страна под пост в нашата официална страница), организирани и провеждани от Би Ел Агро АД Вие доброволно предоставяте Ваши лични данни като имена, имейл адрес, телефон, адрес за доставка на спечелената награда, или Вашият Facebook и Instagram профил, чрез който Вие се идентифицирате за целите на провежданата игра. Ние обработваме тези данни на основание Вашето доброволно демонстрирано съгласие да участвате в играта, изпълнявайки условията за участие и нашия интерес да установяваме и упражняваме нашите права във връзка с потенциален или възникнал спор с Вас. Целите, за които са ни необходими Вашите данни се ограничават до регистрацията Ви за участие в нашите игри, възможност да се свържем с Вас и да Ви уведомим в случай, че печелите и да Ви изпратим Вашата награда, както и с цел обявяване на печелившите и гарантиране на прозрачност и равнопоставеност на всички участници.

 

Посетители на територията на обекти на Би Ел Агро АД. При посещение в нашите офиси, производствени обекти и площи за общо ползване, Вашето посещение ще бъде регистрирано с технически средства, които са поставени с цел осигуряване на сигурност, опазване на имуществото на Дружеството и физическата неприкосновеност на неговите служители, защита на служителите и посетителите, както и контрол на достъпа на нашите служители и други посетители до помещенията.

 

Служители на Би Ел Агро АД. Като наши настоящи и бивши служители ние обработваме Ваши лични данни, в това число специални категории лични данни, свързани с трудово или гражданско правоотношение, или данни на кандидати за работа. Ние обработваме тези данни с цел изпълнение на нашите законови задължения в сферата на трудовото и социалното законодателство и поетите задължения спрямо Вас с подписването на трудов или граждански договор.