Основните възли на системите за капково напояване са водоизточник, водовземен възел (зависи от водоизточника), тороподаващ възел, филтърно стопанство, управление (контролери, вентили др.), тръбопроводи (главен и разпределителни), поливни крила (капков маркуч), фитинги и спирателна арматура.

За водоизточник на напоителните системи се използват язовири, реки, открити напоителни канали, напорни тръбопроводи, сондажни кладенци и др.

Управлението на системата може да бъде ръчно или автоматично като степента на автоматизация зависи от вашия бюджет, респективно от системата за управление, която ще бъде използвана. При ръчното управление пускането и спирането на водата за всяка поливна зона, помпения агрегат, тороподаващия възел и т.н. се извършва ръчно посредством кранове. При автоматизираното управление можете напълно да автоматизирате и оптимизирате всички процеси, да извършвате постоянен “real-time” мониторинг, да получавате обратна информация и анализи за всичко, което се случва в системата.

За предотвратяване запушването на елементите на системата от постъпили с водата в тях механични примеси, разтворени химически вещества и продукти от дейността на различни бактерии се използват филтри с различна конструкция.

Подаването на торове (разтворими твърди или течни) и хербициди в системата може да стане едновременно с водата чрез монтиране на торосмесител или инжекторна помпа.

Цялата система се разделя на отделни поливни зони (батерии). На практика относително рядко може да видите капкова напоителна система, която е оформена с една поливна зона освен при малките домашни поливни системи (напр. 20 реда домати в двора).

Главните и разпределителни тръбопроводи транспортират и разпределят водата до отделните зони на напоителната система. За да не се възпрепятства движението на земеделските машини, обикновено се полагат в земята, а за направата им най-често се използват гъвкави HDPE и LDPE полиетиленови тръби.

Посредством поливните крила (тръбопроводи с външни капкоотделители или капков маркуч) водата се придвижва и разпределя вътре в поливните зони, непосредствено до растенията. В селското стопанство те се полагат по редовете на културите, като в зависимост от вида на растенията могат да бъдат разположени по повърхността на терена, над терена (на носещата конструкция) или на известна дълбочина в почвата.